#128198
luz
משתתף

שלום,

לא מאפסים בעמודי התאורה!

האפשרויות:

1.המתקן (מרכזייה ועמודים) לא מאופס כלל, מוליך הארקה אופקי מהמרכזייה לכל אורך קו העמודים, ומחובר לכל עמוד.

2.המרכזייה מאופסת ולא יוצא ממנה מוליך הארקה אל העמודים (מוליך ההארקה האופקי מעמוד לעמוד יתחיל במרחק לפחות 5 מ’ מהמרכזייה במקרה זה).

3.המרכזייה והעמודים מוגנים באיפוס (מוליך הארקה מחבר בין המרכזייה לעמודים). היות ותנאי להגנה בשיטה מאופסת הינו השוואת פוטנציאלים, התקנה זו מותנית בהשוואת פוטנציאלים סביב כל עמוד (למשל- טבעת מוליך הארקה סביב העמוד שמחוברת אל הארקת העמוד, לחילופין ברזל יסוד העמוד בעומק מטר+ שמדמה הארקת יסוד).