#128226
elad
משתתף

שלום סמי,

1. מאחר והלוח שאתה מציע מוזן מהלוח הציבורי, ההתקנה תיקנית. בניגוד להצעתך הראשונה להזין מהלוח הפרטי.

2. מאחר והעמדה, ולוח העמדה מוזנים מהלוח הציבורי, לא נדרש להתקין את הכבל בתעלות בתוך מוביל.

3. הכבל מתאים מבחינת מפל מתח והעמסה מותרת

4. אין קשר בין אורך הקו, לבין העובדה שהחלטת להתקין את לוח העמדה סמוך לעמדה.

5. במקרה של קו ארוך, עלייך למדוד את עכבת לולאת התקלה בסוף הקו מהיבט של זרם קצר מינימלי. זרם קצר מינימלי של 132 אמפר עם מבטח של 20 אמפר בלוח המזין, או זרם קצר מינימלי של 165 אמפר במקרה של מבטח 25 אמפר.

בהצלחה