#128230
elad
משתתף

שלום רב,

1. הדיון התחיל בשאלה ”האם דוד נדרש בהגנת פחת”, ולא, האם נדרש הגנת פחת לציוד בחדר אמבטיה.

2. ברור שבתי תקע וציוד חשמלי בחדר אמבטיה נדרשים בהגנת פחת, ועל כך אין ויכוח.

3. כאשר הדוד מותקן בחדר אמבטיה הוא יוגן ע”י פחת מתוקף היותו ”ציוד חשמלי”. אך כאשר הדוד מותקן מחוץ לחדר אמבטיה (שאלו רוב ההתקנות של דוד שמש, בגיבוי חשמל) במפעל למשל, אינו מחוייב בהגנת פחת, אך כמובן שרצוי.

4. אדייק את שכתבתי בהודעה קודמת, יש הגדרה למתקן חדר אמבטיה, אך לא הגדרה יחודית לדוד חשמלי, המחייב הגנת פחת.

זו הבנתי.