#128268
aron david
משתתף

צריך לתאם איתם

עד חיבור של 40*3 המונה יהיה בארון בחוץ על קיר הבית והתיאום הוא מול אחראי חל”ב אזורי

חיבור גדול יותר יוצא לפילר והתיאום הוא מול מתכנן