#128309
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

ניתן להתקין מספר כבלים במובל שאינו צינור.

בצינור ניתן להתקין מעגל אחד ויחיד כמפורט:

(ד) צינור ישמש כבל רב גידי אחד בלבד או שלושה כבלים חד גידיים המשמשים אותו קו או מעגל.

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד) רשאי מתקין –

(1) להעביר באותו צינור כבלים המשמשים אותה מערכת ומשולבים בפעולתה;

(2) להוסיף לכבל קיים בצינור קיים כבל אחד נוסף, זולת אם אין דרך אחרת להתקנתו, ובלבד שלא ייגרם נזק לשני הכבלים בעת ההשחלה או עקב צפיפות בצינור.

(ו) לא יותקנו בצינור משותף כבל ומוליך מבודד, למעט מוליך הארקה (PE) ולא יותקנו בו שירותים אחרים.

(ז) נוסף על האמור בתקנה 4(ג) יסומן כבל גם בשני קצותיו של הצינור.