פורום חשמל

מוצגות 2 תגובות – 1 עד 2 (מתוך 2 סה״כ)
 • מאת
  תגובות
 • #117957
  elad
  משתתף

  שלום אריאל,

  האם חיזוק ברגים בלוח חשמל חי, לאחר שהוסרו הפאנלים נחשבת עבודה במתקן חי?

  כמובן שהעבודה מתבצעת ע”י חשמלאים בעלי רישיון כדין, באמצעות כלי עבודה מבודדים.

  תודה מראש

  #117966
  arielsegal
  מנהל בפורום

  אלעד שלום,

  זו דוגמה מובהקת לעבודה במתקן חי, שעדיף לא לבצעה ללא הפסקת החשמל.

  היא חייבת להיעשות על פי תקנות החשמל ובהתאם להנחיות המדוייקות שבתקנות.

  מציע גם לבצע הסמכה מתאימה של העובדים לפני ביצוע העבודות.

  מצ”ב קישור לקטע מתוך סדנה כזו: https://www.facebook.com/ArielSegalElectricalEngineering/videos/577517605733636

  להלן קטעים מתוך התקנה:

  . (א) לא תבוצע עבודה במיתקן חי במתח נמוך או במתח גבוה אלא אם כן הפסקת האספקה החשמלית למיתקן עלולה לגרום לאחד מאלה:
  (1) סכנה לחיי אדם או לבריאותו;
  (2) שיבוש בתהליכי ייצור המחייבים אספקת חשמל רציפה;
  (3) שיבוש בקיום שירותים לציבור;
  (4) שיבוש באספקת חשמל ממערכת החשמל של בעל רישיון ספק שירות חיוני כמשמעותו בחוק משק החשמל, התשנ”ו-1996.
  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), העבודות המפורטות להלן אפשר לבצען במיתקן חי:
  (1) החלפת מכשיר מדידה, אבזר פיקוד, אבזר הגנה או מיתוג המותקן במעגל פיקוד של עד 10 אמפר;
  (2) החלפה, ניתוק חיבור ובדיקת מכשיר למניית אנרגיה ובלבד שיתקיימו כל אלה:
  (א) קיים קושי באיתור מבטחי המיתקן או שאותם מבטחים משמשים להגנה על כמה מיתקנים;
  (ב) עוצמת הזרם של המיתקן אינה עולה על 100 אמפר;
  (ג) ההחלפה מבוצעת בהתאם להוראה בכתב של חשמלאי הנדסאי לפחות.
  3. על אף האמור בתקנה 2 לא תבוצע עבודה –
  (1) במיתקן חי הנמצא במבנה בעל תקרה וקירות, בזמן סופת ברקים;
  (2) במיתקן חי שאינו נמצא במבנה בעל תקרה וקירות בזמן מזג אוויר סוער כגון גשם שוטף, סופת ברקים או רוחות חזקות;
  (3) במיתקן חי אם מצויים בו גזים, או חומרים דליקים או נפיצים אחרים.
  4. (א) עבודה במיתקן חי תיעשה בידי צוות חשמלאים כמפורט להלן:
  (1) אחד מחברי הצוות יהיה אחראי על ביצוע העבודה (להלן – האחראי); האחראי יהיה בעל רישיון חשמלאי המתאים לגודל המיתקן; האחראי יהיה נוכח במקום בעת ביצוע העבודה וישגיח במשך כל זמן ביצועה;
  (2) חשמלאי אחר אחד לפחות בצוות יהיה בעל רישיון המתאים לגודל המיתקן או רישיון מסוג הנמוך ממנו בדרגה אחת.
  (ב) מספר כל חברי הצוות, ובכלל זה האחראי, יהיה:
  (1) במיתקן חי במתח נמוך – שני חשמלאים לפחות;
  (2) במיתקן חי במתח גבוה – שלושה חשמלאים לפחות.
  (ג) עבודה במיתקן חי תבוצע בהתאם להוראות בכתב הנוגעות למיתקן שבו מבוצעת העבודה שיינתנו על ידי חשמלאי בעל רישיון –
  (1) במתח נמוך –
  (א) במיתקן בעל עוצמת זרם עד 630×3 אמפר – חשמלאי הנדסאי לפחות;
  (ב) במיתקן בעל עוצמת זרם מעל 630×3 אמפר – חשמלאי מהנדס;
  (2) במתח גבוה – חשמלאי מהנדס.
  (ד) על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) יכול שעבודות לפי תקנה 2(ב) יבוצעו בידי חשמלאי יחיד בעל רישיון חשמלאי מוסמך לפחות או חשמלאי מסויג.
  (ה) חל שינוי בציוד או במבנה של המיתקן או בשיטת העבודה, לאחר מתן הוראות כאמור בתקנת משנה (ג) או בתקנה 2(ב)(2)(ג), לפי העניין, יינתנו הוראות חדשות לביצוע העבודה באותו מיתקן.
  5. לפני כל עבודה שמבצע צוות, יפעל האחראי כדלקמן:
  (1) יפרט לכל אחד מחברי הצוות את ההוראות כאמור בתקנה 4(ג) או 2(ב)(2)(ג), לפי העניין, ויתעד בכתב את –
  (א) הסיבה לביצוע העבודה במיתקן חי, מהסיבות המנויות בתקנה 2;
  (ב) מטרת העבודה ומהותה;
  (ג) חלוקת העבודה בין חברי הצוות;
  (ד) הסיכונים האפשריים במהלך ביצוע העבודה ואמצעי הבטיחות הנדרשים;
  (ה) גבולות מקום העבודה;
  (2) יוודא שכל חברי הצוות הבינו את כל ההוראות הנוגעות לביצוע העבודה;
  (3) יוודא שעמדת העבודה של כל אחד מחברי הצוות תהיה יציבה ובטיחותית, ותאפשר לו פעולה חופשית בשתי ידיו.
  6. לא תבוצע עבודה במיתקן חי אלא אם כן ננקטו אמצעי הבטיחות הנדרשים, לפי תנאי המקום, כדי למנוע הלם חשמלי או פגיעת קשת חשמלית, כמפורט להלן:
  (1) בידוד חלקי המיתקן באופן המונע אפשרות של מגע בחלק חי, למעט החלק שנמצא בטיפול;
  (2) בידוד הסביבה שבה מתבצעת העבודה באופן המונע סכנת הלם חשמלי או פגיעת קשת חשמלית;
  (3) בידוד חלקי המיתקן והסביבה שבה מתבצעת העבודה, יותקן באופן שאינו מאפשר את תזוזתו באקראי;
  (4) תיחום סביבת העבודה לשם אזהרת הציבור והרחקתו, באמצעות סרטי אזהרה, שלטי אזהרה או אמצעים אחרים המתאימים למקום העבודה ונסיבותיה;
  (5) ביצוע העבודה באור יום או בתאורה מלאכותית בעוצמה המאפשרת ראייה ברורה ונוחה של חלקי המיתקן, לרבות זיהוי צבעים;
  (6) שימוש בציוד המתאים לאותה עבודה;
  (7) שימוש בציוד מגן אישי המתאים לאותה עבודה, כמפורט בתוספת השנייה;
  (8) שיומש בבגדים העשויים כותנה או חומר אחר בעל תכונות דומות כדי להקטין נזק אפשרי לעובד במקרה של הופעת קשת חשמלית.
  7. (א) המבצע עבודה במיתקן חי, לרבות כאמור בתקנה 2(ב), ישתמש בציוד שאליו מתלווה תעודה או שעליו צוין בתווית או בסימון אחר שהוא מתאים להוראות התקן לפי הרשימה שבתוספת השנייה; תיעוד המצביע על התאמה להוראות התקן יישמר בידי בעל הציוד או בידי מבצע העבודה במיתקן חי כל עוד הציוד בשימוש.
  (ב) בידוד המגן מפגיעת הלם חשמלי או קשת חשמלית יהיה במצב תקין לפני תחילת העבודה ובזמן עבודה.
  (ג) התגלה ליקוי בציוד או בבידוד כאמור בתקנת משנה (א) או (ב), , אין להשתמש בו בעבודה במיתקן חי אלא אם כן תוקן.
  (ד) אופן השימוש, צורת האחסון והתחזוקה, השינוי, הביקורת והבדיקות התקופתיות של הכלים והציוד המשמשים לעבודה במיתקן חי יוסדרו באמצעות הוראות טכניות בכתב של חשמלאי מהנדס.
  (ה) ציוד יאוחסן במקום מוצל, מאוורר, נקי ויבש ולא ייחשף לקרינה ישירה של שמש, לחום, לשמן או למאמצים מכניים העלולים לפגום בו.
  8. (א) ציוד לעבודה במיתקן חי ייבדק בדיקת קבלה.
  (ב) ציוד כמפורט להלן ייבדק, נוסף על בדיקת הקבלה, בדיקה חשמלית תקופתית במעבדה:
  (1) ציוד למתח נמוך – כפפות גומי (Class 0; 00) – אחת לשנה לפחות;
  (2) ציוד למתח גבוה –
  (א) כפפות גומי (Class 1; 2; 3; 4) – אחת לשישה חודשים לפחות;
  (ב) במת הרמה מבודדת, שרוול גומי, כיסוי מבודד, יריעת גומי – אחת לשנה לפחות;
  (ג) מוט מבודד למתח גבוה – אחת לשנתיים לפחות.
  (ג) ציוד לעבודה במיתקן חי ייבדק באופן חזותי לפני כל שימוש בו לגבי שלמות, ניקיון ותקינות.

מוצגות 2 תגובות – 1 עד 2 (מתוך 2 סה״כ)
 • יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.